حقوق مدنی

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

💢10 نکته از قانون مدنی

💢10 نکته از قانون مدنی
1⃣قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته2⃣: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

ادامه ی مطلب

دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

ادامه ی مطلب

تقسیم بندی عقود در قانون مدني:

سی تا عقد كه در قانون مدني ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ....
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم _ عقد رضایی( ساده) _ غیر معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ هم بصورت دائم و هم موقت.

ادامه ی مطلب

نمونه آرا محاکم ايران در باب خسارت معنوی

نمونه آرا محاکم ايران در باب خسارت معنوی 

 آرايي از سوي محاکم دادگستري صادر شده که حائز اهميت است و ما به تعدادي از آنها به شرح آتي اشاره مي‎کنيم:

ادامه ی مطلب

جزوه آیین دادرسی مدنی سه دکتر عباس کریمی

عنوان مقاله: جزوه آیین دادرسی مدنی سه دکتر عباس کریمی
نویسنده : دکتر عباس کریمی
تعداد صفحات : 145 زیرشاخه : آیین دادرسی مدنی
حجم فایل : 2.21 mg شماره ثبت : 1389-8-23-29468

 جزوه آیین دادرسی مدنی سه دکتر عباس کریمیادامه ی مطلب

نكات کلیدی و مهم قانون اجراي احكام مدني

نكات کلیدی و مهم قانون اجراي احكام مدني ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه محسوب است .

ماده 20 - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.

ادامه ی مطلب

صلاحیت دادگاه

عنوان مقاله: صلاحیت دادگاه
نویسنده : مهدی رحمانی منشادی
تعداد صفحات : 25 زیرشاخه : آیین دادرسی مدنی
حجم فایل : 195 kb شماره ثبت : 1393-5-23-33150

ادامه ی مطلب