جزوه مفاد اسناد رسمی

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

وظايف مديران دفتر دادگاه ها در باب دادخواست

وظايف مديران دفتر دادگاه ها در باب دادخواست  


مادة 49 قانون آئين دادرسي مدني اشعار مي‌دارد: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان و خوانده تاريخ تسليم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كنندهدادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد، تاريخ رسيددادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.

در مورد ثبت دادخواست نكات زير مهم به نظر مي‌رسد:

1- طبق مادة 48 قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسيدگي مستلزم تقديم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است.

2 - ثبت فوري دادخواست

3 - ارائه رسيد به تقديم‌كننده دادخواستي
4 - ثبت تاريخ تسليم دادخواست

5- براي ثبت دادخواست نياز به دستور رئيس دادگاه نيست

6- تاريخ رسيد دادخواست به دفتر دادگاه تاريخ اقامه دعوي محسوب مي‌شود

ادامه ی مطلب

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 6

فصل ششم – مزایده
در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن آگهی مزایده با رعایت نکات ذیل منتشر    می گردد:
الف – آگهی مزایده اموال غیر منقول
در اگهی مزایده اموال غیر منقول نکات زیر تصریح می شود:
1- نام و نام خانوادگی مالک.
2- محل (اعم از بخش ثبتی و نشانی جغرافیایی) و حدود اربعه و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
3- هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده باشد. یا نشده باشد، مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد.
4- از تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده (در صورتیکه صحیحاً انجام شده باشد)، منافع متعلق به برنده مزایده است.
5- تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
6- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

ادامه ی مطلب

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 5

فصل پنجم – ارزیابی                                                     
در موردی که اموال منقول متعهد بمنظور وصول طلب، به اجرای ثبت معرفی می شود، ضروریست از جهت رعایت تناسب دین با مال بازداشتی و نیز نوع و مشخصات (توصیف اجمالی) مال معرفی شده از کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی استفاده شود، در این صورت هر گاه معرفی کننده مالی به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند هرگاه طرف دیگر هم حاضر، به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید.                                                                      
در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود.               
هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو (بدهکار و طلبکار) معترض باشند، نصف به عهده هر یک خواهد بود.          

ادامه ی مطلب

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 4

فصل چهارم- ترتیب اجراء مفاد اجرائیه
مفاد اجرائیه های صادره به دودسته تقسیم میشوند:
الف- اجرائیه های صادره نسبت به (اسناد رسمی راجع به دیون) و یا اسنادی که (درحکم اسناد رسمی)و یا (در حکم اسناد لازم الاجراء) هستند که به این دسته از اسناد، اسناد ذمه ای گفته میشود.
ب- اجرائیه های صادره نسبت به اسناد معاملات با حق استرداد یا وثیقه.
ترتیب اجراء اسناد ذمه                                                                                       
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.                                                    
تبصره:مقررات فوق مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.                                                                             

ادامه ی مطلب

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 3

فصل سوم- ابلاغ
اجراء ثبت پس از وصول اجرائیه صادره، بایدبرای آن پرونده تنظیم نماید و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد(نشانی قانونی متعهد در حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد(نشانی قانونی متعهد در حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه واقع باشد)نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می شود در صورت نبودن مامور ابلاغ از اداره ثبت به( نیروی انتظامی)محل جهت ابلاغ ارسال میگرددو در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزرات امور خارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ادامه ی مطلب

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 2

فصل دوم- صدور اجرائیه
درخواست صدور اجرائیه از مراجع مختلف ذیل بعمل می آید:
1- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم کننده سند.
2- ادارات ثبت اسناد و املاک محل تنظیم اسناد.
1-1- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر)اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند،ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
1-2- در مورد اسنادی که در حکم سند رسمی لازم الاجراءاست (موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی) و یا سندی که در حکم اسناد لازم الاجراء است (موضوع چک برگشتی)،از اداره ثبت اسناد محل تنظیم سند، درخواست اجراء بعمل می آید.

ادامه ی مطلب

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 1

سندی که در حکم سند رسمی لازم الاجراءاست: ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی اسفند 1365 مقرر داشته (کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراری که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد.)
سندی که در حکم ا سناد لازم الاجراءاست: چکهای صادره عهده بانک هائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند،همچنین شعب آنها در خارج از کشور ،در حکم اسناد لازم الاجراءاست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادره کننده وصول نماید.(ماده 2 قانون چک).