close
تبلیغات در اینترنت
چگونگی طرح یک دادخواست در دادگاه حقوقی
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

چگونگی طرح یک دادخواست در دادگاه حقوقی  چگونگی طرح یک دعوای حقوقی که شروعش با نوشتن خواسته بر روی یک برگ فرم چاپی مخصوص آغاز می شود و این فرم را بایستی از دادگاه های حقوقی تهیه نمود را بیان می دارم البته اینجانب سعی خواهم کرد که با زبان روزمره و گفتاری مطالب را بیان نمایم تا فهم آن راحتر و سریعتر باشد و قضیه آن اقایان پزشکی نباشد که با زبان پزشکی و اصطلاحات پزشکی بیماری مریض را برایش شرح می دهند و بیمار محترم تنها درصد ناچیزی از نوع بیماری خود را می فهمد و بقیه را سر می جنباند. دادخواست فرم…

آخرین ارسال های انجمن

چگونگی طرح یک دادخواست در دادگاه حقوقی دادخواست


 چگونگی طرح یک دعوای حقوقی که شروعش با نوشتن خواسته بر روی یک برگ فرم چاپی مخصوص آغاز می شود و این فرم را بایستی از دادگاه های حقوقی تهیه نمود را بیان می دارم البته اینجانب سعی خواهم کرد که با زبان روزمره و گفتاری مطالب را بیان نمایم تا فهم آن راحتر و سریعتر باشد و قضیه آن اقایان پزشکی نباشد که با زبان پزشکی و اصطلاحات پزشکی بیماری مریض را برایش شرح می دهند و بیمار محترم تنها درصد ناچیزی از نوع بیماری خود را می فهمد و بقیه را سر می جنباند.

دادخواست فرم چاپی مخصوصی است که همانگونه که اشاره شد برای تهیه آن باید به مجتمع های حقوقی مراجعه و آنرا درخواست نمود که به رایگان در اختیار افراد قرار می گیرد این برگ چاپی دارای ستونهایی است که مشخصات و نوع خواسته بر روی ان درج می شود.

ماده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی‌مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، اقامتگاه و حتی الامکان شغل‌خواهان‌.

تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شودمشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، اقامتگاه و شغل خوانده‌.

3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یاخواسته‌، مالی نباشد.

4 ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق‌مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5 ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 ـ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره‌، ادله مثبت به ترتیب وواضح نوشته می‌شود و اگر دلیل‌، گواهی گواه باشد، خواهان بایداسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت او.

تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستاو دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، دردادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی‌، نوشته خواهد شد.

ماده 52 ـ در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یامتولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد دردادخواست باید تصریح شود

A)   ستون خواهان: مشخصات خواهان شامل نام و نام خانوادگی و سن و شغل و محل اقامت درج می شود

B)   ستون خوانده : بمانند مشخصات خواهان  این قسمت نیز پر می شود فقط بایستی توجه داشت که ذکر دقیق اقامتگاه خوانده بسیار مهم است و لازم است بنحوی پر شود که ابلاغ صورت گیرد زیرا به هر دلیلی اقامتگاه خوانده شناسایی نگردد بجز آنکه خطاب به خواهان اخطار می شود که آدرس خوانده را مجددا و صحیحا به نحوی که ابلاغ صورت گیرد اعلام نماید از جمله موارد اطاله دادرسی که بمعنای طولانی شدن دادرسی خواهد بود می شود و باعث می گردد که روند دادگاه شما که معمولا خواست همه مراجعین به دادگاه است که زودتر تکلیف معلوم و پرونده مختومه شود طولانی تر شود و در صورت عدم معرفی ادرس جدید خواسته و دادخواست شما رد خواهد شد و هزینه دادرسی که به صندوق دولت پرداخت نموده اید و در ذیل مقدار و مبلغ آن توضیح داده خواهد شد از بین برود و این مبالغ به شما عودت نخواهد شد و شما ناگزیر از طرح دادخواست مجدد خواهید شد.

ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق    دعوا، مدیر دفتریک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی‌می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم‌به خوانده ارسال می‌دارد.

ماده 68 ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق    را به‌شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق   ، امتناع او را در برگ اخطاریه‌قید و اعاده می‌نماید.

تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق    در هریک از محل سکونت یا کار به عمل‌می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به‌خدمات عمومی و شرکتها، اوراق    به کارگزینی قسمت مربوط یا نزدرییس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسؤول‌اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده‌نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره 2 ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ‌اوراق    در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

ماده 69 ـ هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق    را به شخص خوانده‌برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که‌سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق    یاد شده کافی‌باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قیدو آن را اعاده کند.

حال اگر ادرس خوانده شناسایی نشد و خواهان نیز نتواند ادرس خوانده یا خواندگان را بیابد چگونه عمل می شود : مستندا به  ماده  73 قانون ایین دادرسی مدنی که اشعار میدارد : « در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نمایدیا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام‌ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد» عمل خواهد شد

C)   ستون سوم دادخواست که مربوط به معفی وکیل است در صورتی خالی نخواهد ماند که خواهان دارای وکیل یا وکایی باشد که مشخصات آنها در این قسمت نوشته خواهد شد.

تذکر: اگر خواهان دارای وکیل باشد ابلاغیات و اخطاریه های متعلق به خوان به اقامتگاه وکیل ارسال خواهد شد و موکل بایستی از وکیل نحوه و چگونگی انجام مراحل دادرسی خود را بخواهد فقط در یک صورت به اقامتگاه موکل اخطاریه ارسال می شود که دادگاه این امر را لازم بداند.

D)  اما چهارمین ستون مربوط به خواسته یا موضوع و بهای خواسته می باشد که در تنظیم ان بایستی دقت لازم را مبذول داشت زیرا خواهان باید بداند که دادگاه بر اساس همین قسمت نوع خواسته را تشخیص و رای صادر می نماید اگر خواهان نداند که عنوان حقوقی خواسته اش چیست و نتواند عنوان خواسته خود را صراحتا و شفاف به دادگاه معلوم نماید شاید نتواند به مقصود خود برسد و رایی صادر شود که با انچه خواهان می خواسته تفاوت داشته باشد.

در ستون تعیین نوع خواسته و بهای آن می بایست نوع خواسته به ریال ارزیابی قیمت شود تا بر اساس ان هزینه دادرسی که معادل 2 درصد بهای خواسته منهای 5000 تومان است از خواهان اخذ شود مثلا مطالبه مبلغ یک فقره چک 10 میلیون تومان معادل 195 هزار تومان هزینه دادرسی در بر خواهد داشت که بدوا خواهان مکلف به پرداخت است ولی در هنگام صدور رای له خواهان اگر وی مطالبه این مبلغ هزینه دادرسی را نیز نموده باشد برای وی حک صادر و این هزینه بعلاوه خواسته اش به وی عودت می شود

برخی ازخواسته ها قابل تقویم واقعی نیست که این نوع خواسته می بایست مقوم شود یعنی مبلغی به نظر خواهان ارزیابی می شود که اگر بالای 5 میلیون تومان باشد در دادگاه رسیدگی می شود و اگر زیر 5 میلیون تومان مقوم گردد در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است یعنی مرز دادگاه و شورای حل اختلاف بستگی به مبلغ مقوم شده خواهان دارد.

در این زمینه توجه شما را به مواد مرتبط قانون ایین دادرسی مدنی جلب می نماییم:

ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان‌تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است‌، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 62 ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ‌مورد مطالبه‌، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست‌،بهای خواسته محسوب می‌شود.

2 ـ در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه‌می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام‌قسمتهایی که مطالبه می‌شود.

3 ـ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاو یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام‌اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معیّن نبوده و یامادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع‌ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

4 ـ در دعاوی راجع به اموال‌، بهای خواسته مبلغی است که خواهان‌در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن‌ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‌باشد.

ماده 63 ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوااختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی‌باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس‌، بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد

E)   اما ستون آخر دادخواست یا به اسطلاح ستون دلایل و منضمات که بایستی اینکه چه مدرکی داریم تا به واسطه ان خواستار صدور حکم له خود شده ایم را بیان داریم از سند و مدرک گرفته تا شاهد و سوکند خواهان

و در انتها شرح دادخواست است که باید دعوای خود را با استنادات قانونی و توضیح در مورد مدارک مستند برای دادگاه بگونه ای شرح دهیم که قاضی با یک بار مطالعه پی به خواسته ببرد و تا حد امکان باید خلاصه مفید نوشت و خواست.

تذکر : طرح دادخواست و نوشتن مطالب جزء تخصص افراد متخصص می باشد و اینجانب به عموم هموطنانم اصلا توصیه نمی کنم که اگر برای اولین بارشان است خود اقدام به تنظیم ان نمایند و اگر توان مالی ندارند تنظیم آنرا به افرادی که دارای تجربه باشند و بدانند که چه می نویسند بسپرند.

ماده 66 ـ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواندرسیدگی کند جهات نقص را قید نموده‌، پرونده را به دفتر اعاده‌می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌، نواقص اعلام شده راتکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست رارد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهمان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است

درباره حقوق مدنی ,
نظرات () تاریخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 زمان : 23:15 بازدید : 380 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 885
 • کل نظرات : 30
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 2227
 • آی پی امروز : 64
 • آی پی دیروز : 70
 • بازدید امروز : 251
 • باردید دیروز : 170
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 421
 • بازدید ماه : 9,229
 • بازدید سال : 67,699
 • بازدید کلی : 1,549,140
 • کدهای اختصاصی
  Begin WebGozar.com Counter code -->

  <>
  .

  پروفایل مدیر سایت
  مشخصات فردی
  نام : محمد کریمی منجرموئی
  تاریخ تولد: 68/1/28
  جنسیت: مرد
  وضعیت تاهل : مجرد
  محل سکونت : ایران -
  مشخصات تماس
  ایمیل : barank@mihanmail.ir
  تلفن : 09140252771
  تحصیلات
  سطح تحصیلات: فوق دیپلم
  رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
  حرفه
  علایق
  سایر موارد