close
تبلیغات در اینترنت
قانون ثبت احوال ودعاوی راجع به شناسنامه 2
loading...

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

نگاهی به قانون ثبت احوال ودعاوی راجع به شناسنامه 2 وفات هر شخص اعم از ایرانی وخارجی و همچنین ولادت طفلی كه مرده به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام گردد . ومراتب فوق در مورد ایرانیان مقیم خارج به نزدیكترین كنسولگری اعلام می شود و گواهی فوت به هركس كه متقاضی باشد تسلیم می گردد . - مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف برآن است . - واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشك ودرصورت نبودن پزشك باحضور دونفرگواه ثبت گردد. - دلیل‌‌فوت‌غایب‌مفقودالاثرجهت صدورگواهی فوت حكم‌قطعی‌موت‌فرضی‌صادره‌ازدادگاه‌می‌باشد…

آخرین ارسال های انجمن
نگاهی به قانون ثبت احوال ودعاوی راجع به شناسنامه 2 وفات هر شخص اعم از ایرانی وخارجی و همچنین ولادت طفلی كه مرده به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام گردد . ومراتب فوق در مورد ایرانیان مقیم خارج به نزدیكترین كنسولگری اعلام می شود و گواهی فوت به هركس كه متقاضی باشد تسلیم می گردد . - مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف برآن است . - واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشك ودرصورت نبودن پزشك باحضور دونفرگواه ثبت گردد. - دلیل‌‌فوت‌غایب‌مفقودالاثرجهت صدورگواهی فوت حكم‌قطعی‌موت‌فرضی‌صادره‌ازدادگاه‌می‌باشد . - اعلام وفات وامضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یكی از اشخاص زیر است : 1- نزدیكترین خویشاوند متوفی كه در موقع وفات حاضر بوده است . 2- متصدی یا صاحب مكانی كه وفات درآن رخ داده است یا نماینده او . 3- هرشخصی كه در موقع وفات حاضر بوده است . 4- ماموران انتظامی یا كدخدا - در موارد زیر اعلام وفات بعهده مقامات زیر است : 1- در صورتیكه وفات دراثر بروز سوانح از قبیل زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی واقع شود . مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر درمحل مكلفند واقعه را ضمن ارسال حاوی نام و نام‌‌خانوادگی‌وحتی المقدورشماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه وسن متوفی اعلام نمایند . 2- وفات نظامیانی كه در زمان صلح در سربازخانه ویا ضمن مانورهای نظامی یا درزمان جنگ واقع می شود بوسیله فرمانده قسمت با تعیین نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه اعلام می گردد. د – صدور شناسنامه : - صدور شناسنامه وسایر خدمات سجلی كه در مقابل دریافت وجه انجام می شود از دیگر وظایف اداره ثبت احوال هر منطقه است . - ذكر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است . - شناسنامه های جدید افرادی كه به سن 15 سال تمام می رسند باید مصدق به عكس همان سال و اثر انگشت وكلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد . - شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عكس همان سال صاحب آن تجدید شود صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سالگی یك سال برای تجدیدعكس مهلت دارد . - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است به مجرد وصول اعلام ترك تابعیت ویا اخراج از تابعیت اشخاص از وزارت امور خارجه ترك تابعیت ویا اخراج از تابعیت را در دفاتر واسناد مربوط منعكس وشناسنامه را معدوم نماید . هیات حل اختلاف مستقر در ثبت احوال ووظایف آن : در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی بنام" هیات حل اختلاف" تشكیل می شود . اعضای هیات حل اختلاف : - رییس اداره ثبت احوال یا معاون یا نماینده او . - مسئول بایگانی یا معاون یا نماینده او . - یكی از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان . وظایف هیات حل اختلاف : 1- تصحیح هرنوع اشتباه درتحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع ووفات بعد از امضاء سند وقبل ازتسلیم‌شناسنامه‌یاگواهی‌ولادت‌یاوفات وتكمیل سند از نظر مشخصاتی كه نامعلوم بوده است . 2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد واعلامیه ها ومدارك كه به دفاتر ثبت كل وقایع وسایر دفاتر . 3- ابطال اسناد وشناسنامه هایی كه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند . 4- ابطال‌اسناد‌مكررویاموهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند وتغییر نامهای ممنوع . 5- حذف كلمات زائد ، غیرضروری ویا ناشی از اشتباه دراسناد سجلی اشخاص . توجه : 1- رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف وهمچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان خواهد بود . رای دادگاه قابل پژوهش است . 2- مهلت شكایت از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است . 3- هرگاه سند ثبت احوال درایران تنظیم شده وذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند واگر محل تنظیم سند واقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود . ************** تغییر نام خانوادگی : - تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود . - حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدوراسناد مختص اشخاصی است كه بنام آنان در دفاترمخصوص نام خانوادگی اارات ثبت احوال به ثبت می رسد ودیگری حق اختیارآنرا درآن اداره مگربااجازه دارنده حق تقدم واین حق پس ازفوت به ورثه قانونی انتقال می یابد . - هریك ازوراث می تواند شخصی كه نام خانوادگی اورا اختیار كرده مورد اعتراض قرارداده وتغییرنام خانوادگی اوراازدادگاه بخواهد ولی وارث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند كه نام خانوادگی آنها را اختیارنماید . - نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرخواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند درقلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادرگردد . - فرزندان كبیرمی توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند . - زوجه می تواند باموافقت همسرخودتا زمانی كه درقید زوجیت می باشد ازنام خانوادگی همسرخود بدون رعایت حق تقدم استفاده كند ودرصورت طلاق ادامه استفاده ازنام خانوادگی موكول به اجازه همسرخواهد بود. **************** اصلاح سن : قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367 طی ماده واحده ای اشعار می دارد ، (ازتاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است) ولی در تبصره این ماده واحده بیان می دارد ، (صاحب شناسنامه تنها یك بار درطول عمر ودرصورتیكه اختلاف سن واقعی با سن مندرج دراسناد سجلی به تشخیص كمیسیونی مركب از : - فرماندار یا بخشدار - رییس اداره ثبت احوال محل - پزشك منتخب - مدیر عامل سازمان بهداری استان - رییس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه - عضویت وریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشكیل می گردد، بیش از پنجسال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید) **************** نگاهی‌به‌قانون‌تخلفات،جرایم ومجازات های مربوط به اسنادسجلی وشناسنامه مصوب سال 1370 : ماده 1 : به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی وشناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی ویا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ-/5000 ریال وبرای بار دوم -/20000 ریال ودرمورد بعد -/000ر100 ریال تعیین می گردد . صدور المثنی موكول به پرداخت هزینه های فوق می باشد . تذكر : دریافت كنندگان شناسنامه المثنی مكلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند . متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم می شود(مجازات مذكور حسب مجازات مندرج در بند "ب" ماده 2 خواهد بود .) ماده2 : اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یكسال و یا به پرداخت جزای نقدی از -/200000 ریال تا -/1000000 ریال ویا هردو مجازات محكوم می شوند. الف - اشخاصی كه دراعلام ولادت یاوفات یاهویت برخلاف واقع اظهاری نمایند . ب - اشخاصی كه عالماً عامداً پس ازرسیدن به سن 18 سال تمام ازشناسنامه مكرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مكرر برای خود یامولی علیه ویابه دریافت شناسنامه مرحوم مبادرت كنند ویاشناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یامرده باشد بنام هویت خود استفاده نماید . توجه : افرادی كه شناسنامه خودرا دراختیاراستفاده كنندگان فوق قراردهند به همان مجازات محكوم می شوند . ج - ماما یاپزشكی كه درمورد ولادت یاوفات گواهی خلاف واقع صادركند . د- اشخاصی كه درمورد ولادت یاوفات ، شهادت دروغ بدهند وشهادت آنان درتنظیم دفترثبت كل وقایع ویاوفات موثرواقع شود . ماده 4 : اشخاصی كه باداشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از-/000ر200 ریال تا -/000ر000ر1 ریال محكوم می شوند . ماده 8 : دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتباردرصورت استفاده ازآنها علاوه برالزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از-/000ر200 ریال تا -/000ر500 ریال محكوم می شود . ماده 9 : هركس‌برای فرارازتعقیب یااجرای مجازات قانونی ویا به قصداقدام به خروج غیر مجازاز كشورمبادرت به استفاده ازشناسنامه دیگری بنام هویت خودنماید،علاوه برتحمل‌مجازات‌اصلی‌به حبس از یكسال تا سه سال وبه پرداخت جریمه از -/000ر500 ریال تا-/000ر000ر1 ریال محكوم می شود . ماده 10 : هركس درشناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه(از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یاالحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از -/000ر100 ریال تا -/000ر500 ریال محكوم خواهد شد . درصورتیكه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمی به كیفیت مقرر درقوانین جزایی محكوم می شود . منبع :سفیر قانون
درباره حقوق ثبت ,
نظرات () تاریخ : دوشنبه 18 دي 1391 زمان : 15:20 بازدید : 400 نویسنده : وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  لطفا نظر خود را راجع به سایت اعلام کنید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 885
 • کل نظرات : 30
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 2231
 • آی پی امروز : 33
 • آی پی دیروز : 73
 • بازدید امروز : 217
 • باردید دیروز : 430
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 1,643
 • بازدید ماه : 11,378
 • بازدید سال : 105,519
 • بازدید کلی : 1,586,960
 • کدهای اختصاصی
  Begin WebGozar.com Counter code -->

  <>
  .

  پروفایل مدیر سایت
  مشخصات فردی
  نام : محمد کریمی منجرموئی
  تاریخ تولد: 68/1/28
  جنسیت: مرد
  وضعیت تاهل : مجرد
  محل سکونت : ایران -
  مشخصات تماس
  ایمیل : barank@mihanmail.ir
  تلفن : 09140252771
  تحصیلات
  سطح تحصیلات: فوق دیپلم
  رشته تحصیلی: حقوق و کامپیوتر
  حرفه
  علایق
  سایر موارد