close
تبلیغات در اینترنت

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 3

وبسایت حقوقی آموزشی محمد کریمی

جزوه مفاد اسناد رسمی فصل 3

فصل سوم- ابلاغ
اجراء ثبت پس از وصول اجرائیه صادره، بایدبرای آن پرونده تنظیم نماید و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد(نشانی قانونی متعهد در حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد(نشانی قانونی متعهد در حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه واقع باشد)نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می شود در صورت نبودن مامور ابلاغ از اداره ثبت به( نیروی انتظامی)محل جهت ابلاغ ارسال میگرددو در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزرات امور خارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ادامه ی مطلب